Ogólne zasady zaliczenia projektów

by Daniel Kaczmarski published 2019/06/11 09:58:00 GMT+1, last modified 2022-03-12T01:08:32+01:00
 1. Najpóźniej do drugich zajęć student zobowiązany jest do założenia konta na Platformie Moodle i zapisania się na przedmiot z użyciem klucza podanego przez prowadzącego.
 2. Projekty mogą być wykonywane pojedynczo lub w zespołach maksymalnie 3-osobowych.
 3. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Świętokrzyskiej, nieobecność studenta, nawet usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 zajęć, może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć.
 4. Nieobecność można usprawiedliwić jedynie na pierwszych zajęciach po nieobecności, za okazaniem zwolnienia od lekarza.
 5. Szczególne przypadki nieobecności nie związane z chorobą muszą być zgłaszane przed nieobecnością (osobiście lub drogą mailową). Wyjaśnienia składane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę.
 6. Jeden temat może być realizowany w grupie projektowej tylko i wyłącznie przez jeden zespół.
 7. Tematy projektów można wybierać z listy przygotowanej przez prowadzącego (jeśli taka istnieje), albo zaproponować własny, który przed zatwierdzeniem musi zostać omówiony z prowadzącym na zajęciach.
 8. Zespoły i tematy projektów muszą zostać wybrane najpóźniej podczas drugich zajęć w semestrze. Przyjmowane są także zgłoszenia drogą mailową (zgodnie z zasadami komunikacji drogą elektroniczną). Niespełnienie powyższego warunku skutkuje niezaliczeniem zajęć.
 9. W trakcie semestru nie ma możliwości zmiany tematu projektu ani składu zespołu.
 10. Projekty mogą być wykonywane zarówno w systemie operacyjnym Linux jak i Windows. Multiplatformowość może być dodatkowym atutem branym pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.
 11. Implementacja projektu ma być oparta o harmonogram kamieni milowych. Każdy zespół musi opracować taki harmonogram i przedstawić go prowadzącemu najpóźniej podczas drugich zajęć oraz wysłać go na Platformie Moodle (zgodnie z zasadami komunikacji drogą elektroniczną). Postęp prac nad projektem zostanie w trakcie semestru dokładnie skontrolowany i oceniony dwa razy (w semestrze zimowym podczas wskazanych przez prowadzącego zajęć w listopadzie i w grudniu/styczniu, a w semestrze letnim w kwietniu i w maju/czerwcu). Niezrealizowanie któregoś z kamieni milowych obniża ocenę końcową o jeden stopień. Niezrealizowanie obu kamieni milowych skutkuje oceną 2.0 w I terminie. Wówczas o zaliczenie będzie się można ubiegać dopiero w II terminie. Kamień milowy zrealizowany w niezadowalającym stopniu lub niezgodnie z harmonogramem obniża ocenę końcową o pół stopnia.
 12. Do każdego kamienia milowego należy przygotować podsumowanie w formacie PDF, w treści którego znajdą się:
  1. nagłówek (nazwa uczelni, kierunek studiów, rok, semestr, skład zespołu, nazwa przedmiotu, temat projektu, numer kamienia milowego),
  2. wypunktowane wszystkie prace wykonane w ramach danego kamienia milowego,
  3. wypunktowane wszystkie prace, których nie udało się wykonać, a które zostały zaplanowane dla danego kamienia milowego,
  4. wypunktowane wszystkie prace, które zostaną wykonane w ramach kolejnego kamienia milowego (lub do obrony projektu).

  Podsumowanie należy wysłać na Platformie Moodle do prowadzącego (zgodnie z zasadami komunikacji drogą elektroniczną) trzy dni przed terminem oddania kamienia milowego. Cząstkowych rezultatów projektu nie należy wysyłać, a jedynie zaprezentować je podczas zajęć.

 13. Pod koniec semestru wraz z projektem należy oddać sprawozdanie w formacie PDF, w treści którego znajdą się:
  1. nagłówek (nazwa uczelni, kierunek studiów, rok, semestr, skład zespołu, nazwa przedmiotu, temat projektu),
  2. opis tematyki projektu,
  3. użyty język programowania, biblioteki, IDE, OS itp.
  4. instrukcja kompilacji/uruchomienia, opis działania i instrukcja obsługi,
  5. zrzuty ekranu z przykładowym zadziałaniem,
  6. opis użytych algorytmów i najważniejszych fragmentów implementacji,
  7. krótkie podsumowanie (np. czego nie udało się zrealizować, co można poprawić, możliwe kierunki rozwoju projektu itp.),
  8. podział prac pomiędzy poszczególnych członków zespołu.
 14. Pod koniec semestru wraz z projektem należy także oddać dokumentację techniczną kodu źródłowego (w formacie HTML lub PDF) wygenerowaną (w zależności od użytego języka programowania) np. programem Doxygen albo Javadoc itp.
 15. Ocena w I terminie wystawiana jest najpóźniej podczas ostatnich zajęć w semestrze, kiedy to projekt musi zostać zaprezentowany i obroniony. Obrona ma na celu sprawdzenie znajomości kodu źródłowego oraz zagadnień teoretycznych związanych z tematyką projektu.
 16. Warunkiem przystąpienia do obrony projektu jest jego wcześniejsze wysłanie na Platformie Moodle do prowadzącego (wraz ze sprawozdaniem i dokumentacją kodu źródłowego oraz zgodnie z zasadami komunikacji drogą elektroniczną) w terminie ustalonym na zajęciach lub opublikowanym na Platformie Moodle.
 17. Dla osób, które nie uzyskają zaliczenia w I terminie, zostanie zorganizowany II termin zaliczenia podczas sesji egzaminacyjnej, a następnie III termin w sesji poprawkowej.
 18. Plagiaty nie będą tolerowane! Stwierdzenie podobieństwa projektu do innego (także z lat wcześniejszych) skutkuje brakiem zaliczenia przedmiotu bez możliwości poprawy.
 19. Szczegółowe zasady zaliczenia projektu (jeśli takie występują) znajdują się na stronie danego przedmiotu. Szczegółowe zasady mają pierwszeństwo przed ogólnymi.
 20. Pozostałe zasady definiuje Regulamin studiów w Politechnice Świętokrzyskiej.