Ogólne zasady zaliczenia laboratoriów

by Daniel Kaczmarski published 2019/06/28 19:53:00 GMT+1, last modified 2022-03-12T01:08:13+01:00
 1. Najpóźniej do drugich zajęć student zobowiązany jest do założenia konta na Platformie Moodle i zapisania się na przedmiot z użyciem klucza podanego przez prowadzącego.
 2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Zgodnie z Regulaminem studiów w Politechnice Świętokrzyskiej, nieobecność studenta, nawet usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 zajęć, może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć. Spóźnienie się na zajęcia powyżej 15 min jest traktowane jako nieobecność.
 3. Nieobecność można usprawiedliwić jedynie na pierwszych zajęciach po nieobecności, za okazaniem zwolnienia od lekarza.
 4. Szczególne przypadki nieobecności nie związane z chorobą muszą być zgłaszane przed nieobecnością (osobiście lub drogą mailową). Wyjaśnienia składane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę.
 5. Usprawiedliwioną nieobecność można odrobić w terminie jednego miesiąca od nieobecności, odbywając zajęcia z inną grupą laboratoryjną z tego samego przedmiotu. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym, możliwe jest odrobienie zajęć z grupą laboratoryjną z innego przedmiotu.
 6. W przypadku dłuższej, ciągłej nieobecności (powyżej dwóch zajęć) związanej np. z pobytem w szpitalu, po okazaniu stosownego dokumentu możliwe jest odrobienie nieobecności w domu, w terminie uzgodnionym z prowadzącym.
 7. Laboratoria mogą być wykonywane pojedynczo lub w zespołach maksymalnie 2-osobowych (decyzję należy podjąć podczas pierwszych zajęć).
 8. W trakcie semestru nie ma możliwości zmiany składu zespołu.
 9. W przypadku nieobecności jednej osoby z zespołu, musi ona odrobić tę nieobecność indywidualnie.
 10. Liczba instrukcji laboratoryjnych oraz liczba pkt, które można otrzymać za ich wykonanie, są sprecyzowane w szczegółowych zasadach zaliczenia danego przedmiotu.
 11. Podczas oceniania rezultatów pracy prowadzący może zadać studentowi pytania dotyczące wykonanego zadania. Brak poprawnej odpowiedzi będzie skutkować przyznaniem mniejszej liczby punktów, a w skrajnych przypadkach całkowitym brakiem punktów z danego laboratorium.
 12. Pod koniec zajęć rezultaty pracy należy wysłać do prowadzącego na Platformie Moodle (zgodnie z zasadami komunikacji drogą elektroniczną), także w przypadku, gdy zostały już one ocenione na zajęciach. Nie spełnienie tego warunku skutkuje brakiem punktów z danego laboratorium. W szczególnych przypadkach (np. przerwa w działaniu Platformy Moodle) rezultaty pracy można wysłać drogą mailową.
 13. Ewentualną możliwość dokończenia zadań w domu określają szczegółowe zasady zaliczenia laboratorium. Dokończone w domu zadania należy zaprezentować podczas kolejnych zajęć.
 14. Przygotowanie do zajęć może być kontrolowane niezapowiedzianymi wejściówkami.
 15. Nabyta wiedza i umiejętności mogą być również sprawdzane za pomocą zapowiedzianych kolokwiów. Ich liczba, forma i punktacja określane są przez prowadzącego w trakcie semestru na zajęciach lub w szczegółowych zasadach zaliczenia laboratorium.
 16. Ocena w I terminie wystawiana jest najpóźniej podczas ostatnich zajęć w semestrze. Na ocenę końcową składają się punkty z laboratoriów, wejściówek oraz kolokwiów. Obowiązuje skala ocen podana w tabeli na końcu strony.
 17. Dla osób, które nie uzyskają zaliczenia w I terminie, zostanie zorganizowany II termin zaliczenia podczas sesji egzaminacyjnej, a następnie III termin w sesji poprawkowej.
 18. Plagiaty nie będą tolerowane! Stwierdzenie podobieństwa rezultatów pracy do innego zespołu (także z lat wcześniejszych) skutkuje brakiem punktów z danego laboratorium bez możliwości poprawy, jak również ograniczeniem oceny końcowej do 3.0. Drugi wykryty plagiat skutkuje oceną 2.0 w I terminie. Ściąganie podczas kolokwium niesie ze sobą identycznie konsekwencje.
 19. Szczegółowe zasady zaliczenia laboratorium (jeśli takie występują) znajdują się na stronie danego przedmiotu. Szczegółowe zasady mają pierwszeństwo przed ogólnymi.
 20. Pozostałe zasady definiuje Regulamin studiów w Politechnice Świętokrzyskiej.

Liczba pkt wyrażona w % Ocena końcowa
90-100% 5.0
80-89% 4.5
70-79% 4.0
60-69% 3.5
50-59% 3.0
0-49% 2.0