Informacje COVID-19

by Daniel Kaczmarski published 2020/10/04 22:51:00 GMT+1, last modified 2020-11-02T12:56:58+01:00

Wstęp

Niniejsze zasady pochodzą z Zarządzeń Rektora PŚk opublikowanych na stronie COVID-19. Mogą być one modyfikowane w związku ze zmianami w przepisach powszechnie obowiązujących lub bieżącą sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Studenci proszeni są o bieżące monitorowanie zawartości stron COVID-19 i aktualności PŚk. Obowiązuje znajomość publikowanych tam Zarządzeń Rektora PŚk.

Na mocy Zarządzenia Nr 89/20 Rektora PŚk, od dnia 17 października 2020 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w sposób zdalny, za wyjątkiem tych zajęć, co do których Dziekan danego Wydziału podjął decyzję odnośnie realizacji ich w sposób tradycyjny. Poniższe reguły dotyczą tradycyjnego sposobu realizacji zajęć.

Zasady ogólne

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 81/20 Rektora PŚk z dnia 18 września 2020 r. "w okresie występowania zagrożenia zarażenia chorobą COVID-19 zobowiązuje się członków wspólnoty Uczelni do przestrzegania zasad i norm bezpiecznego zachowania określonych w wytycznych wydawanych przez państwowe instytucje (w szczególności przez: Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), monitorowania sytuacji epidemiologicznej relacjonowanej w środkach masowego przekazu, bieżącego sprawdzania wiadomości otrzymywanych pocztą elektroniczną od władz Uczelni oraz śledzenia informacji ukazujących się na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Uczelni."

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/20 Rektora PŚk "w czasie realizacji zajęć należy stosować:

 1. zasady bezpieczeństwa w procesie kształcenia zawarte w § 4 Zarządzenia Rektora Nr 11/19 w sprawie zapewnienia w Uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia;
 2. wytyczne i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus);
 3. wytyczne i zalecenia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej."

"Za zapewnienie spełnienia obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i wytycznych w trakcie prowadzenia zajęć w siedzibie Uczelni odpowiada Dziekan", natomiast "prowadzący zajęcia oraz studenci zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących wymogów bezpieczeństwa oraz stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych obowiązujących w Uczelni."

Wstęp na Uczelnię

Wstęp na Uczelnię jest otwarty pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w Zarządzeniu Nr 81/20 Rektora PŚk:

 1. "Po wejściu na teren budynku Uczelni oraz przed jego opuszczeniem, należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym (zgodnie z instrukcją). Dozowniki z płynem udostępnione są w wyznaczonych miejscach.
 2. Wstęp na Uczelnię studentów i doktorantów wyłącznie w celu uczestniczenia w zajęciach jest otwarty na zasadach określonych w zarządzeniu w sprawie warunków realizacji godzin zajęć dydaktycznych, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz korzystania z infrastruktury Uczelni." - mowa tu o Zarządzeniu Nr 57/20 Rektora PŚk.

Bezpieczne zasady świadczenia pracy, studiowania i załatwiania spraw

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 81/20 Rektora PŚk "w celu bezpiecznego świadczenia pracy, studiowania i załatwiania spraw w budynkach Uczelni należy odpowiednio stosować następujące zasady:

 1. często myć ręce ciepłą wodą z mydłem (zgodnie z instrukcją);
 2. często wietrzyć pomieszczenia i dbać o ich dobrą wentylację;
 3. unikać korzystania z wind (poza wskazaniami typu ograniczenie ruchowe lub przewóz ciężkich materiałów). Dopuszcza się przebywanie w kabinie windy tylko jednej osoby;
 4. przestrzegać ograniczenia jednoczesnego korzystania z pomieszczeń sanitarno-higienicznych przez 1 osobę i przestrzegać wywieszonych w nich zaleceń;
 5. przestrzegać zasad dystansu społecznego, a w szczególności unikać gromadzenia się, oraz zachowywać bezpieczną, co najmniej 1,5 metrowej odległość w stosunku do innych osób, szczególnie w trakcie dezynfekcji, pobierania/oddawania kluczy oraz rejestracji kart pracy;
 6. zasłaniać usta i nos (przy użyciu maseczki, przyłbicy itp.) podczas korzystania z przestrzeni wspólnych oraz w sytuacjach stykania się z interesantami;
 7. ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośrednie, osobiste kontakty pracowników. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej, kontaktów telefonicznych i wideokonferencji;
 8. bezwzględnie zakrywać podczas kaszlu lub kichania usta i nos jednorazową chustką (którą po użyciu trzeba niezwłocznie wyrzucić), lub zgiętym łokciem (nie dłońmi);
 9. jeżeli warunki lokalowe miejsca pracy na to pozwalają zaleca się siedzenie pracowników plecami do siebie."

Wstęp do sal dydaktycznych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/20 Rektora PŚk:

 1. "studenci powinni przyjść na zajęcia odpowiednio wcześniej, a w przypadku konieczności oczekiwania na wejście do laboratorium powinni zachować odstęp minimum 1,5 m od siebie oraz mieć zasłonięte usta i nos,
 2. na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką),
 3. na zajęcia może wejść wyłącznie ustalona wcześniej maksymalna liczba osób,
 4. przed wejściem na zajęcia obowiązuje bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk."

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/20 Rektora PŚk "nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do kontrolowania swojego stanu zdrowia, a w przypadku wystąpienia objawów zakażenia powinien bezzwłocznie odstąpić od prowadzania zajęć i powiadomić o tym fakcie swojego przełożonego." Ponadto "nauczyciel prowadzi zajęcia w maseczce/przyłbicy i w rękawiczkach."

"Nauczyciel ma bezwzględny obowiązek przestrzegania i wymagania od studentów uczestniczących w zajęciach przestrzegania następujących zasad:

 1. zajęcia laboratoryjne organizuje się w grupach, tak aby zapewnić 1,5 metra odległości między studentami;
 2. przewietrzone laboratorium należy otwierać odpowiednio wcześniej przed zajęciami i wpuszczać studentów tak, aby ograniczyć ryzyko gromadzenia się osób na ograniczonej powierzchni przed salą;
 3. na drzwiach wejściowych do laboratorium należy umieścić informację w języku polskim i angielskim o dopuszczalnej liczbie osób przebywających w laboratorium;
 4. nauczyciel umieszcza przy wejściu do laboratorium płyn do dezynfekcji rąk oraz, w razie potrzeby, jednorazowe rękawiczki HDPE i maseczki ochronne, a następnie wpuszcza do laboratorium wyłącznie osoby zapisane na dane zajęcia, w maseczkach i po dezynfekcji rąk. Obowiązuje bezwzględny zakaz obecności osób postronnych;
 5. studenci mogą korzystać wyłącznie z miejsc siedzących nie wyłączonych z użytkowania. Odległość między osobami siedzącymi powinna wynosić minimum 1,5 metra;
 6. do laboratorium student może wnosić wyłącznie niezbędne przedmioty służące dydaktyce. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, chyba że są niezbędne w danym procesie dydaktycznym. Decyzję w tym zakresie podejmuje prowadzący zajęcia;
 7. student korzysta wyłączenie z własnych, o ile to możliwe, przyborów/przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe;
 8. zakazuje się pożyczania przedmiotów używanych przez innych uczestników zajęć;
 9. na zajęcia można przynieść własną butelkę z napojem, a w ciągu dnia studenci mogą jeść przyniesione przez siebie produkty, w przerwie między zajęciami;
 10. studenci mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek, w którym zajęcia się odbywają lub przebywać na jego terenie, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 1,5 metra od drugiej osoby;
 11. pomieszczenia dydaktyczne w trakcie zajęć powinny być regularnie wietrzone, w tym przed zajęciami i nie rzadziej niż co godzinę;
 12. nauczyciel regularnie powinien odkażać sprzęt laboratoryjny, maszyny i urządzenia z którymi mają kontakt studenci."

Obowiązki studenta

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/20 Rektora PŚk:

 1. "Studenci w trosce o własne zdrowie i prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego mają bezwzględny obowiązek przestrzegania zasad określonych niniejszym zarządzeniem oraz innych przepisów związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym i stosowania się do poleceń prowadzącego zajęcia i innych służb uczelnianych.
 2. Student udając się na zajęcia w danym budynku dydaktycznym korzysta z wejścia najbliższego laboratorium w którym realizowane są zajęcia.
 3. Zakazuje się przebywania na terenie budynków dydaktycznych ponad czas niezbędny dla realizacji zajęć.
 4. Z windy może korzystać tylko 1 osoba w danym czasie. Zaleca się niekorzystanie z wind poza oczywistymi wskazaniami typu ograniczenia ruchowe lub przewóz ciężkich materiałów.
 5. Jednoczesne korzystanie z łazienek jest ograniczone do maksymalnej liczby osób (określonej na drzwiach wejściowych)."

Podejrzenie zakażenia

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/20 Rektora PŚk "w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub studenta:

 1. jeżeli uczestnik zajęć przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć, odizolować w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób,
 2. w przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy pogotowia ratunkowego student powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej,
 3. w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem przewiezienia na najbliższy oddział zakaźny, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny,
 4. w stosunku do pozostałych uczestników zajęć stosować się ściśle do wydanych instrukcji i zaleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 5. w przypadku zgłoszenia się na zajęcia studenta z objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, należy nie dopuścić go do zajęć, odizolować i postępować jak wyżej."