Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Zasady zaliczenia

by Tomasz Michno last modified 2016-10-04 09:27

Ogólne ustalenia:

Tematy projektów należy wybrać najpóźniej do następnych zajęć projektowych. W przypadku zgłoszenia własnego tematu projektu należy zgłosić go najpóźniej do tygodnia po pierwszych zajęciach w celu akceptacji (najlepiej za pomocą e-maila).

Zespoły projektowe są jedno lub dwuosobowe. W przypadku nieparzystej liczby osób w grupie istnieje możliwość utworzenia jednej grupy trzyosobowej.

Projekt należy oddać do końca semestru, wraz ze sprawozdaniem w formie elektronicznej.

Postępy projektu należy OBOWIĄZKOWO pokazać na pierwszych zajęciach projektowych w listopadzie, grudniu oraz styczniu. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przesłanie w tym samym terminie sprawozdania wraz z kodem źródłowym, który udało się do tej pory napisać. W przypadku braku obecności (lub niewysłania sprawozdania) na dwóch terminach student nie otrzyma zaliczenia w pierwszym terminie.

Projekt powinien zostać spakowany do jednego archiwum w formacie zip lub tar.gz. Proszę nie umieszczać plików wykonywalnych (exe) oraz skompilowanych plików *.obj, *.a itp. Sprawozdanie powinno być w formacie pdf.

Wymagania dotyczące programów 2D:

 • J ęzyk programowania: dowolny, zalecany C/C++. Zamiast Allegro można wykorzystać do utworzenia i obsłgui GUI bibliotekę wxWidgets lub biblioteki znajdujące się w Visual Studio (wersja Express) lub Borland C++ (Personal)
 • Program powinien wczytywać obraz z pliku i wyświetlać go na ekranie
 • W zależności od tematu projektu, przekształcenia powinny być wykonywane za pomocą okien dialogowych, skrótów klawiszowych lub myszy
 • Obraz po wykonaniu przekształceń powinien być wyświetlany na ekranie
 • Program powinien posiadać możliwość zapisu wynikowego obrazu do pliku

 

Wymagania dotyczące programów 3D

 Szczegółowe wymagania dotyczące tematów nr 12 i 13 zostaną ustalone z grupami, które wybiorą te tematy.

Minimalne wymagania dla tematu 12 to:

 • wykorzystanie OpenGL
 • obsługa klawiatury i/lub myszy
 • wykorzystanie podstawowych transformacji - traslacja, obrót
 • teksturowanie oraz oświetlenie sceny
 • menu ekranowe

 

Sprawozdanie

Sprawozdanie powinno zawierać:

 • temat projektu, nazwiska autorów, rok akademicki
 • wstęp teoretyczny, np. opis przekształcenia
 • założenia projektu
 • krótki opis wykorzystanych bibliotek i funkcji nie napisanych przez autorów projektu
 • dokumentacja techniczna najważniejszych elementów programu (np. nazwa funkcji/metody, jej argumenty, zwracany typ i opis, do czego służy)
 • opis użytkowy - sposób kompilacji, instrukcja obsługi
 • wnioski i uwagi