Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Zasady komunikacji drogą elektroniczną

by Paweł Pięta last modified 2017-11-07 19:41

Słownik pojęć

1. KURS - skrót nazwy kursu:
- Grafika komputerowa: GK
- Inżynieria programowania: IP
- Podstawy grafiki komputerowej: GK
- Podstawy programowania 1: PP1
- Podstawy programowania 2: PP2
- Programowanie grafiki komputerowej: PGK
- Programowanie w języku C 2: PJC2
- Współczesne procesory graficzne: WPG
- Zasady kompozycji: ZK

2. ZAJĘCIA - typ (i ewentualnie numer) zajęć:
- laboratorium: LAB01, LAB02 itd.
- projekt: PRO
- ćwiczenia: ĆW01, ĆW02 itd.
- wykład: WYK

3. GRUPA - numer grupy laboratoryjnej lub ćwiczeniowej/projektowej, np. 1ID11A lub 1ID11.

4. NAZWISKO - nazwisko studenta (pisane z użyciem polskich liter diakrytycznych).
W przypadku zespołu osób należy zastosować następujący schemat: NAZWISKO1.NAZWISKO2 itd.


Zasady korespondencji mailowej

1. Skrzynka pocztowa musi być skonfigurowana w taki sposób, aby w polu "Od:" przysłanej wiadomości wyświetliło się pełne imię i nazwisko nadawcy.

2. Mail musi być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz numerem grupy, zgodnie z następującym przykładem:

Jan Kowalski
1ID11A

W przypadku maili wysyłanych przez zespół osób, w podpisie powinny znaleźć się wszystkie osoby, np.:

Jan Kowalski
Anna Kowalska
1ID11A

Jedna osoba z podpisu musi się zgadzać z polem "Od:" wysłanej wiadomości.

3. W celu umówienia się na konsultacje, maila należy zatytułować zgodnie ze schematem KONSULTACJE:KURS.GRUPA.NAZWISKO (znaczenie członów KURS, GRUPA i NAZWISKO zostało wyjaśnione w słowniku pojęć; członu KONSULTACJE nie należy zmieniać). W treści maila proszę natomiast opisać, czego będą dotyczyć konsultacje.

4. W celu zgłoszenia tematu projektu, maila należy zatytułować zgodnie ze schematem TEMAT:KURS.ZAJĘCIA.GRUPA.NAZWISKO (znaczenie członów KURS, ZAJĘCIA, GRUPA i NAZWISKO zostało wyjaśnione w słowniku pojęć; członu TEMAT nie należy zmieniać). W treści maila proszę natomiast zawrzeć wybrany temat projektu.

5. Każdą inną korespondencję należy zatytułować zgodnie ze schematem GRUPA.NAZWISKO:Temat, gdzie:
a) GRUPA.NAZWISKO - patrz wyjaśnienia w słowniku pojęć,
b) Temat - zwięźle sprecyzowany temat wiadomości.

Uwaga! Nie spełnienie któregoś z powyższych warunków będzie skutkować tym, że mail zostanie potraktowany jako spam, a co za tym idzie, nie zostanie przeczytany!


Wysyłanie rezultatów pracy

Rezultaty pracy, po wcześniejszym usunięciu z nich plików tworzonych w trakcie procesu kompilacji (wyjątkiem są projekty, dla których można pozostawić pliki wykonywalne), należy najpierw spakować do archiwum (7z, ZIP, RAR), a następnie wysłać na Platformie Moodle. Nazwa archiwum ma być zgodna ze schematem KURS.ZAJĘCIA.GRUPA.NAZWISKO (całość pisana wielkimi literami). Znaczenie poszczególnych członów zostało wyjaśnione w słowniku pojęć. W przypadku zespołu osób wystarczy, że tylko jeden członek wyśle rezultaty pracy (stosując schemat NAZWISKO1.NAZWISKO2 itd.).

Przykładowe nazwy archiwów z rezultatami pracy:

PP1.LAB01.1ID11A.KOWALSKI.7z
PP2.PRO.1ID11.KOWALSKA.KOWALSKI.7z

W szczególnych przypadkach (np. przerwa w działaniu Platformy Moodle) rezultaty pracy można także wysłać drogą mailową. Wiadomość należy zatytułować identycznie jak nazwa archiwum z rezultatami.


Wysyłanie podsumowań kamieni milowych

Plik PDF z podsumowaniem należy nazwać zgodnie ze schematem KURS.ZAJĘCIA.GRUPA.NAZWISKO.KM.NR (całość pisana wielkimi literami),a następnie wysłać na Platformie Moodle (bez pakowania do archiwum). Znaczenie poszczególnych członów zostało wyjaśnione w słowniku pojęć. Członu KM nie należy zmieniać, a w miejscu NR należy wpisać numer kamienia milowego. W przypadku zespołu osób wystarczy, że tylko jeden członek wyśle podsumowanie (stosując schemat NAZWISKO1.NAZWISKO2 itd.).

Przykładowe nazwy plików PDF z podsumowaniami kamieni milowych:

PP2.PRO.1ID11.KOWALSKI.KM.1.pdf
PP2.PRO.1ID11.KOWALSKA.KOWALSKI.KM.2.pdf