Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Ogólne zasady zaliczenia projektów

by Paweł Pięta last modified 2017-10-02 21:47

 1. Najpóźniej do drugich zajęć student zobowiązany jest do założenia konta na Platformie Moodle i zapisania się na przedmiot z użyciem klucza podanego przez prowadzącego.
 2. Projekty mogą być wykonywane pojedynczo lub w zespołach maksymalnie 2-osobowych.
 3. Obecność co najmniej jednej osoby z zespołu na pierwszych zajęciach projektowych każdego miesiąca jest obowiązkowa. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność obniża ocenę końcową o pół stopnia. Kary za nieobecność kumulują się z innymi karami.
 4. Nieobecność można usprawiedliwić jedynie na pierwszych zajęciach po nieobecności, za okazaniem zwolnienia od lekarza.
 5. Szczególne przypadki nieobecności nie związane z chorobą muszą być zgłaszane przed nieobecnością (osobiście lub drogą mailową). Wyjaśnienia składane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę.
 6. Jeden temat może być realizowany w grupie projektowej tylko i wyłącznie przez jeden zespół.
 7. Tematy projektów można wybierać z listy przygotowanej przez prowadzącego, albo zaproponować własny, który przed zatwierdzeniem musi zostać omówiony z prowadzącym na zajęciach.
 8. Zespoły i tematy projektów muszą zostać wybrane najpóźniej podczas drugich zajęć projektowych w semestrze. Przyjmowane są także zgłoszenia drogą mailową (zgodnie z zasadami komunikacji drogą elektroniczną). Po tym terminie tematy projektów zostaną przydzielone losowo przez prowadzącego i zamieszczone na Platformie Moodle.
 9. W trakcie semestru nie ma możliwości zmiany tematu projektu ani składu zespołu.
 10. Projekty mogą być wykonywane zarówno w systemie operacyjnym Linux, jak i Windows. Multiplatformowość może być dodatkowym atutem branym pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.
 11. Implementacja projektu ma być oparta o harmonogram kamieni milowych. Dwa razy w trakcie semestru należy zaprezentować postęp prac nad projektem (w semestrze zimowym podczas pierwszych zajęć w listopadzie i grudniu, a w semestrze letnim podczas pierwszych zajęć w kwietniu i maju). Pominięcie któregoś z kamieni milowych obniża ocenę końcową o jeden stopień. Pominięcie obu kamieni milowych, wraz z nieobecnością na zajęciach, oznacza ocenę 2.0 w I terminie. Wówczas o zaliczenie będzie się można ubiegać dopiero w II terminie. Kamień milowy zrealizowany w niezadowalającym stopniu obniża ocenę końcową o pół stopnia.
 12. Do każdego kamienia milowego należy przygotować podsumowanie w formacie PDF, w treści którego znajdą się:
  1. nagłówek (nazwa uczelni, kierunek studiów, rok, semestr, skład zespołu, nazwa przedmiotu, temat projektu, numer kamienia milowego),
  2. wypunktowane wszystkie prace wykonane w ramach danego kamienia milowego,
  3. wypunktowane wszystkie prace, których nie udało się wykonać, a które zostały zaplanowane dla danego kamienia milowego,
  4. wypunktowane wszystkie prace, które zostaną wykonane w ramach kolejnego kamienia milowego.
  Podsumowanie należy wysłać na Platformie Moodle do prowadzącego (zgodnie z zasadami komunikacji drogą elektroniczną) dwa dni przed terminem oddania kamienia milowego. Cząstkowych rezultatów projektu nie należy wysyłać, a jedynie zaprezentować je podczas zajęć (najlepiej z użyciem własnego komputera).
 13. Pod koniec semestru wraz z projektem należy oddać sprawozdanie w formacie PDF, w treści którego znajdą się:
  1. nagłówek (nazwa uczelni, kierunek studiów, rok, semestr, skład zespołu, nazwa przedmiotu, temat projektu),
  2. opis tematyki projektu,
  3. użyty język programowania, biblioteki, IDE, OS itp.
  4. instrukcja kompilacji/uruchomienia, opis działania i instrukcja obsługi,
  5. zrzuty ekranu z przykładowym zadziałaniem,
  6. opis użytych algorytmów i najważniejszych fragmentów implementacji,
  7. krótkie podsumowanie (np. czego nie udało się zrealizować, co można poprawić, możliwe kierunki rozwoju projektu itp.).
 14. Do projektu należy także dołączyć dokumentację techniczną kodu źródłowego (w formacie HTML lub PDF) wygenerowaną (w zależności od użytego języka programowania) np. programem Doxygen albo Javadoc itp.
 15. Ocena w I terminie wystawiana jest najpóźniej podczas ostatnich zajęć w semestrze, kiedy to projekt musi zostać zaprezentowany (najlepiej z użyciem własnego komputera) i obroniony. Obrona ma na celu sprawdzenie znajomości kodu źródłowego oraz zagadnień teoretycznych związanych z tematyką projektu.
 16. Warunkiem przystąpienia do obrony projektu jest jego wcześniejsze wysłanie na Platformie Moodle do prowadzącego (wraz ze sprawozdaniem i dokumentacją kodu źródłowego oraz zgodnie z zasadami komunikacji drogą elektroniczną) w terminie ustalonym na zajęciach i opublikowanym na Platformie Moodle.
 17. Dla osób, które nie zdążą z oddaniem projektu w trakcie semestru, zostanie zorganizowany II termin obrony podczas sesji egzaminacyjnej, a następnie III termin w sesji poprawkowej.
 18. Plagiaty nie będą tolerowane! Stwierdzenie podobieństwa projektu do innego (także z lat wcześniejszych) będzie skutkować brakiem zaliczenia przedmiotu bez możliwości poprawy.
 19. Szczegółowe zasady zaliczenia projektu (jeśli takie występują) znajdują się na stronie danego przedmiotu.
 20. Pozostałe zasady definiuje Regulamin studiów w Politechnice Świętokrzyskiej.