Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Ogólne zasady zaliczenia projektów

by Paweł Pięta last modified 2018-03-11 22:47

 1. Najpóźniej do drugich zajęć student zobowiązany jest do założenia konta na Platformie Moodle i zapisania się na przedmiot z użyciem klucza podanego przez prowadzącego.
 2. Projekty mogą być wykonywane pojedynczo lub w zespołach maksymalnie 2-osobowych.
 3. Obecność co najmniej jednej osoby z zespołu na pierwszych zajęciach w semestrze, oraz podczas dwóch zajęć wyznaczonych na oddawanie kamieni milowych, jest obowiązkowa. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność obniża ocenę końcową o pół stopnia. Kary za nieobecność kumulują się z innymi karami.
 4. Nieobecność można usprawiedliwić jedynie na pierwszych zajęciach po nieobecności, za okazaniem zwolnienia od lekarza.
 5. Szczególne przypadki nieobecności nie związane z chorobą muszą być zgłaszane przed nieobecnością (osobiście lub drogą mailową). Wyjaśnienia składane w późniejszym terminie nie będą brane pod uwagę.
 6. Jeden temat może być realizowany w grupie projektowej tylko i wyłącznie przez jeden zespół.
 7. Tematy projektów można wybierać z listy przygotowanej przez prowadzącego, albo zaproponować własny, który przed zatwierdzeniem musi zostać omówiony z prowadzącym na zajęciach.
 8. Zespoły i tematy projektów muszą zostać wybrane najpóźniej podczas drugich zajęć w semestrze. Przyjmowane są także zgłoszenia drogą mailową (zgodnie z zasadami komunikacji drogą elektroniczną). Po tym terminie tematy projektów zostaną przydzielone losowo przez prowadzącego i zamieszczone na Platformie Moodle.
 9. W trakcie semestru nie ma możliwości zmiany tematu projektu ani składu zespołu.
 10. Projekty mogą być wykonywane zarówno w systemie operacyjnym Linux, jak i Windows. Multiplatformowość może być dodatkowym atutem branym pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.
 11. Implementacja projektu ma być oparta o harmonogram kamieni milowych. Dwa razy w trakcie semestru należy zaprezentować postęp prac nad projektem (w semestrze zimowym podczas wskazanych przez prowadzącego zajęć w listopadzie i grudniu, a w semestrze letnim w kwietniu i maju). Pominięcie któregoś z kamieni milowych obniża ocenę końcową o jeden stopień. Pominięcie obu kamieni milowych, wraz z nieobecnością na zajęciach, oznacza ocenę 2.0 w I terminie. Wówczas o zaliczenie będzie się można ubiegać dopiero w II terminie. Kamień milowy zrealizowany w niezadowalającym stopniu obniża ocenę końcową o pół stopnia.
 12. Do każdego kamienia milowego należy przygotować podsumowanie w formacie PDF, w treści którego znajdą się:
  1. nagłówek (nazwa uczelni, kierunek studiów, rok, semestr, skład zespołu, nazwa przedmiotu, temat projektu, numer kamienia milowego),
  2. wypunktowane wszystkie prace wykonane w ramach danego kamienia milowego,
  3. wypunktowane wszystkie prace, których nie udało się wykonać, a które zostały zaplanowane dla danego kamienia milowego,
  4. wypunktowane wszystkie prace, które zostaną wykonane w ramach kolejnego kamienia milowego (lub do obrony projektu).

  Podsumowanie należy wysłać na Platformie Moodle do prowadzącego (zgodnie z zasadami komunikacji drogą elektroniczną) trzy dni przed terminem oddania kamienia milowego. Cząstkowych rezultatów projektu nie należy wysyłać, a jedynie zaprezentować je podczas zajęć (najlepiej z użyciem własnego komputera).

 13. Pod koniec semestru wraz z projektem należy oddać sprawozdanie w formacie PDF, w treści którego znajdą się:
  1. nagłówek (nazwa uczelni, kierunek studiów, rok, semestr, skład zespołu, nazwa przedmiotu, temat projektu),
  2. opis tematyki projektu,
  3. użyty język programowania, biblioteki, IDE, OS itp.
  4. instrukcja kompilacji/uruchomienia, opis działania i instrukcja obsługi,
  5. zrzuty ekranu z przykładowym zadziałaniem,
  6. opis użytych algorytmów i najważniejszych fragmentów implementacji,
  7. krótkie podsumowanie (np. czego nie udało się zrealizować, co można poprawić, możliwe kierunki rozwoju projektu itp.).
 14. Pod koniec semestru wraz z projektem należy także oddać dokumentację techniczną kodu źródłowego (w formacie HTML lub PDF) wygenerowaną (w zależności od użytego języka programowania) np. programem Doxygen albo Javadoc itp.
 15. Ocena w I terminie wystawiana jest najpóźniej podczas ostatnich zajęć w semestrze, kiedy to projekt musi zostać zaprezentowany (najlepiej z użyciem własnego komputera) i obroniony. Obrona ma na celu sprawdzenie znajomości kodu źródłowego oraz zagadnień teoretycznych związanych z tematyką projektu.
 16. Warunkiem przystąpienia do obrony projektu jest jego wcześniejsze wysłanie na Platformie Moodle do prowadzącego (wraz ze sprawozdaniem i dokumentacją kodu źródłowego oraz zgodnie z zasadami komunikacji drogą elektroniczną) w terminie ustalonym na zajęciach i opublikowanym na Platformie Moodle.
 17. Dla osób, które nie zdążą z oddaniem projektu w trakcie semestru, zostanie zorganizowany II termin obrony podczas sesji egzaminacyjnej, a następnie III termin w sesji poprawkowej.
 18. Plagiaty nie będą tolerowane! Stwierdzenie podobieństwa projektu do innego (także z lat wcześniejszych) będzie skutkować brakiem zaliczenia przedmiotu bez możliwości poprawy.
 19. Szczegółowe zasady zaliczenia projektu (jeśli takie występują) znajdują się na stronie danego przedmiotu.
 20. Pozostałe zasady definiuje Regulamin studiów w Politechnice Świętokrzyskiej.