Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Warunki ogólne

by gpawinski last modified 2014-01-24 14:23

KORESPONDECJA


 • Wszelka korespondencja powinna być kierowana na mój adres e-mail.
 • OBOWIĄZUJE STYL FORMALNY!!
 • Temat wiadomości powinien posiadać format:
JAVA.GRUPA_LAB.NAZWISKA_OSÓB_W_ZESPOLE.LAB_NR

PRZEDMIOT.GRUPA_LAB.NAZWISKA_OSÓB_W_ZESPOLE.LABNR

JAVA.GRUPA_LAB.NAZWISKA_OSÓB_W_ZESPOLE.LAB_NR

Przykładowe tematy:

JAVA.121A.KOWALSKI.NOWAK.lab01

JC.234B.JURKIEWICZ.ZIMOCH.lab02

PGK.312A.MICHTA.PRUS.PROJEKT

 • Temat pytania do prowadzącego powinien posiadać format:

PRZEDMIOT.GRUPA_LAB.NAZWISKA.PYTANIE

 • Wiadomości o złym temacie oraz nie podpisane NIE ZOSTANĄ odebrane.
 • Jeżeli wiadomość zawiera więcej niz jeden załącznik, należy wszystkie pliki spakować programem ZIP i wysłać jako JEDEN załącznik.
 • Nazwa archiwum powinna posiadać format tj. temat wiadomości.
     

OBECNOŚCI


 

 • Obecność na zajęciach jest OBOWIĄZKOWA.
 • Zajęcia można odrobić dopiero po pokazaniu prowadzącemy usprawiedliwienia wpisanego do książeki zdrowia studenta.
 • W przypadku nieodrobienia zajęć będę obniżał ocenę końcową.
 • Prowadzący wyznacza termin odrabiania zajęć.
 • Opuszczenie 1/3 zajęć, usprawiedliwionych bądź nie, powoduje skreślenie studenta z listy.
 • Według regulaminu, opuszczenie 3 zajęć z rzędu MUSI zostać zgłoszone PRODZIEKANOWI.

PRACA NA ZAJĘCIACH


 

 • Przed przystąpieniem do zajęć każdy student musi zapoznać się z Instrukcją BHP
 • Na zajęciach pracujemy max. w 2-osobowych zespołach, wybieranych na pierwszych zajęciach.
 • W przypadku braku dostępnych stanowisk komputerowych, dopuszczalne są grupy 3-osobowe.
 • Podczas semestru skład zespołu NIE MOŻE się zmienić.
 • Każdy zespół będzie miał przydzielony indywidualny login i hasło do stanowiska, chyba że prowadzący zdecyduje inaczej.
 • Praca na każdych zajęciach jest oceniana, a wykonanie wszystkich zadań sprawdzone.
 • Pod koniec zajęć, wykonane zadania należy przesłać na mój  adres e-mail. Nie dostarczenie wykonanych zadań i sprawozdań do końca semestru skutkuje obniżeniem oceny końcowej.
 • Osoby, które nie wykonają wszystkich zadań, muszą sporządzić sprawozdanie i wysłać je na mój  adres e-mail  (patrz w dziale SPRAWOZDANIA).
 • Ostatnie zajęcia zostaną przeznaczone na odrabianie nieobecności i poprawianie kolokwiów, chyba że prowadzący zdecyduje inaczej.
 • NIE MA MOŻLIWOŚĆ POPRAWIANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH!!


SYSTEM OCENIANIA


 

 • Na ocenę składa się praca studenta podczas zajęć, oceny z kolokwiów oraz z niezapowiedzianych wejściówek.
 • Na ocenę pracujemy CAŁY SEMESTR. Aby zdobyć zaliczenie potrzeba połowy wszystkich możliwych do uzyskania punktów.
 • Ocena jest obliczana z procentu wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

                     0-49%    -- 2.0

                     50-59%  -- 3.0

                     60-69%  -- 3.5

                     70-79%  -- 4.0

                     80-89%  -- 4.5

                     90-100% -- 5.0

SPRAWOZDANIA


 

 • Sprawozdania wraz z wynikiem pracy na laboratorium należy przysyłać na mój adres e-mail NAJPÓŹNIEJ do następnych zajęć. Temat określony jest w dziale KORESPONDECJA.
 • Za spóźnione i niestaranne sprawozdania będę odejmował punkty.
 • Typ sprawozdania: dokument Open Writer, PDF lub MS Word
 • Format sprawozdania można pobarać tutaj.
 • Nie oddanie sprawozdania powoduje UTRATĘ PUNKTÓW zdobytych na laboratorium.
 • Skopiowane sprawozdania uznawane są jako PLAGIAT i powodują UTRATĘ PUNKTÓW w obu zespołach.

 

 


 

Wszelkie inne zasady dotyczące odbywania i zaliczania zajęć są umieszczone w Regulaminie Studiów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach