Portal Dydaktyczny Katedry Informatyki

Personal tools
Document Actions

Warunki Zaliczeń

by Arkadiusz Chrobot last modified 2018-02-24 17:51

Warunki zaliczeń przedmiotów

 

Podstawy Programowania 2

 Wykład

 1. Wykład zaliczany jest na podstawie pisemnego kolokwium, które odbędzie się na ostatnich zajęciach. Zaliczenie uzyskają osoby, które otrzymają z kolokwium 50 lub więcej punktów na 100 możliwych. Istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z kolokwium na podstawie oceny z laboratorium. Ocena progowa uprawniająca do zwolnienia zostanie podana przed rozpoczęciem kolokwium.

 2. Osobom, które nie zaliczyły pierwszego kolokwium przysługują dwa kolokwia poprawkowe. Ich terminy i warunki zaliczenia zostaną określone pod koniec semestru lub w trakcie sesji egzaminacyjnej.

 3. Obecność na kolokwium jest obowiązkowa. Jej brak usprawiedliwia wyłącznie zwolnienie lekarskie.

 4. Istnieje możliwość zdawania kolokwium we wcześniejszym terminie, w porozumieniu i za zgodą wykładowcy.

 5. Wykładowca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, krótkich, niezapowiedzianych sprawdzianów pisemnych na wykładzie. Punkty uzyskane z tych sprawdzianów będą dodawane do punktów uzyskanych na kolokwium. Brak takich punktów nie wpływa ujemnie na ocenę z kolokwium. 

 6. Wszelkie inne zagadnienia związane z tą formą przedmiotu ujęte są w Regulaminie Studiów.

 

Systemy Operacyjne 2

Wykład

 1. O zaliczeniu wykładu decyduje wynik egzaminu, którego termin zostanie ustalony pod koniec semestru . Zaliczenie uzyskają osoby, które otrzymają 50 lub więcej punktów.
 2. Osobom, które nie uzyskają pozytywnego wyniku z egzaminu podstawowego przysługuje egzamin poprawkowy. Jego termin zostanie ustalony również pod koniec semestru. Warunki zaliczenia tego egzaminu pozostają bez zmian.

 3. Do egzaminów mogą przystąpić jedynie osoby, które uzyskały zaliczenie z laboratorium.

 4. Nieobecność na egzaminie można usprawiedliwić wyłącznie za pomocą zwolnienia lekarskiego. Istnieje możliwość wcześniejszego zdawania egzaminu za zgodą wykładowcy.

 5. Inne zasady związane z zaliczaniem i odbywaniem zajęć określa Regulamin Studiów.


Laboratorium

 1. Obecność na laboratoriach jest obowiązkowa, można mieć tylko jedną nieobecność nieusprawiedliwioną i nieodrobioną, pozostałe należy usprawiedliwić i odrobić w przeciągu dwóch tygodni od ich powstania (Jeśli jest to ciąg nieobecności, to liczy się data ostatniej z nich).

 2. Spóźnienie na zajęcia powyżej 15 minut będzie traktowane jako nieobecność. Zajęcia trwają 90 minut i można je skończyć wcześniej tylko po wykonaniu wszystkich zleconych zadań i za zgodą osoby prowadzącej zajęcia.
 3. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje odjęcie 5 punktów od końcowej ich liczby. Jeśli jest ona dodatkowo nieodrobiona, to zabierane za nią będzie 10 punktów.

 4. Zajęcia odbywają się w zespołach co najwyżej 2 osobowych.
 5. Punktacja zadań: Do wykonania są zadania z 10 instrukcji. Niektóre instrukcje są przewidziane na więcej niż jedne zajęcia. Każda instrukcja zawiera zadania, które punktowane są następująco: łatwe są za 3 punkty, trudniejsze za 5 punktów i trudne za 7 punktów. Na początku zajęć osoba prowadząca podaje każdemu zespołowi numery trzech zadań, którym przypisane są punkty zgodnie z przedstawioną wyżej punktacją. Po 15 minutach każdy zespół powinien zgłosić osobie prowadzącej laboratorium numery dwóch zadania z trzech przez nią podanych, które rozwiąże podczas zajęć. Proszę zwrócić uwagę, że realizacja jedynie zadań łatwych na wszystkich zajęciach nie gwarantuje uzyskania na koniec oceny pozytywnej.

 6. Zadania należy rozwiązywać na zajęciach, na których zostały zadane. Zespół może oddać rozwiązania jednego z zadań na początku następnych zajęć, pod warunkiem, że prace nad nim były na poprzednich zajęciach rozpoczęte i zaawansowane.  W późniejszym terminie i na kolejnych zajęciach rozwiązania nie będą przyjmowane. Zadanie zostaje uznane za rozwiązane, jeśli osoby, które je oddają odpowiedzą poprawnie na pytania go dotyczące.
 7. Po zakończeniu zajęć należy wysłać kody źródłowe związane z rozwiązanymi i zaliczonymi zadaniami na adres e-mail prowadzącego zajęcia, w treści podając nazwiska autorów, a temat tworząc według schematu SO2 Grupa numer grupy Instrukcja numer instrukcji Zadania numery zadań. Pliki z kodem źródłowym proszę dołączać do wiadomości. Temat wiadomości musi być zgodny z podanym schematem. Jeśli wiadomość została poprawnie przygotowana i zaadresowana, to jej autorzy otrzymają po jej odebraniu automatyczne powiadomienie.
 8. Każdy zespół rozwiązuje zadania samodzielnie. Rozwiązania "pożyczone" od innych zespołów nie będą uznawane.
 9. Przynoszenie "gotowców" na zajęcia jest zabronione.
 10. Inne zasady związane z zaliczaniem i odbywaniem zajęć określa Regulamin Studiów.  

 

Inżynieria Programowania

 

Wykład

 1. Przedmiot kończy się egzaminem, do którego podejść mogą jedynie te osoby, które zaliczyły pozostałe formy przedmiotów (projekt i laboratorium).
 2. Zgodnie z Regulaminem Studiów będą tylko dwa terminy egzaminu: podstawowy i poprawkowy.
 3. Inne zasady związane z zaliczaniem i odbywaniem zajęć określa Regulamin Studiów.